NALAZITE SE U > PROPISI > Etički kodeks

Etički kodeks Kvarner

Na temelju članka 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.)i čl. 141. Statuta, Domski odbor Učeničkog doma Kvarner, Rijeka, Vukovarska 12 (u daljnjem tekstu: Dom), uz prethodno savjetovanje sa

Vijećem roditelja održanog 25. 9. 2014. i

Vijećem odgajatelja održanom 24. 9. 2014. na

sjednici održanoj 25. 9. 2014. donio je:ETIČKI KODEKS

DJELATNIKA, KORISNIKA I SURADNIKA UČENIČKOG DOMA KVARNER – RIJEKA


Etički kodeks sadržava moralna načela i načela profesionalne etike prema kojima se u svojem profesionalnome i javnom djelovanju trebaju ponašati svi djelatnici, korisnici i suradnici Doma.


Članak 1.

Ovim Etičkim kodeksom određuju se načela, prava i obveze kojima se uređuju međuljudski i profesionalni odnosi sudionika ostvarenja programa Učeničkoga doma Kvarner.

Etički kodeks primjenjuje se u dobroj namjeri za objektivnu i poštenu prosudbu.


Svaki djelatnika teži ostvarenju najviših etičkih standarda osobnoga ponašanja. Svaki djelatnik u svojem je djelovanju nezavisna osoba koja dopunjava i oplemenjuje pravila uređena ovim Etičkim kodeksom, osobnim sustavom humanih vrijednosti, vlastite kulture i životnoga iskustva.


Djelatnici, korisnici i suradnici Doma dužni su, u obavljanju svojih poslova, pridržavati se odredaba ovoga Etičkog kodeksa.

NAČELA ETIČKOGA KODEKSA DOMA


Članak 2.

Načelo poštivanja integriteta i dostojanstva osobe


Svi djelatnici, korisnici i suradnici Doma trebaju poštovati i biti poštovani kao osobe - u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet i dostojanstvo

Svim djelatnicima, korisnicima i suradnicima mora biti osigurano pravo na privatnost.


Članak 3.

Načelo jednakosti i pravednosti

Svaki djelatnik, korisnik i suradnik treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.


DJELATNICI
Članak 4.

Načelo profesionalnosti

Djelatnici Doma svoj autoritet upotrebljavaju za etično i profesionalno obavljanje radnih obveza.


Djelatnici Doma odgovorno, savjesno, profesionalno i etički ispravno ispunjavaju sve svoje obveze prema korisnicima, kolegama, roditeljima i ostalim suradnicima.


Djelatnici Doma slijede načela profesionalne izvrsnosti, objektivnosti, razboritosti, pravilnosti, dijaloga, tolerancije i humanosti.


Djelatnici Doma poštuju kriterije stručnosti i izvrsnosti te stalnog stručnoga usavršavanja.


Svi djelatnici Doma potiču suradnju u profesionalnim odnosima i ne procjenjuju stručnost kolega uz javno iznošenje takve procjene.


Verbalna i neverbalna komunikacija djelatnika Doma skladu u je s njihovim zadaćama i ulogom u Domu i zajednici.


Odnos
djelatnika Doma prema korisnicima usluga mora biti profesionalan, nepristran i u skladu s pravilima etičkoga ponašanja.


Podatci o učenicima, roditeljima i drugim korisnicima usluga Doma smatraju se profesionalnom tajnom. Moguće je objaviti afirmativne podatke o učeniku, uz suglasnost roditelja.


Djelatnici Doma su za vrijeme obavljanja poslova u Domu i onih u vezi s radom Doma odjeveni prema zahtjevima profesije.
.


Članak 5.
Načelo međusobnoga uvažavanja


Djelatnik Doma poštuje osobnost učenika, kolega, roditelja i drugih suradnika bez obzira na rasu, vjeru, etničko podrijetlo, socijalni ili bračni status, spol i spolnu orijentaciju, invalidnost, zdravstveni status, fizički izgled, dob i političku opredijeljenost.


Kriteriji vrjednovanja jesu stručnost, sposobnost i profesionalnost te rezultati u obavljanju određene vrste poslova i zadataka.


Ocjenjivanje rada i profesionalne kompetencije bilo kojega djelatnika Doma realizira za to pripremljena i ovlaštena osoba, i to po kriterijima koji su relevantni za obavljanje djelatnosti ili profesionalne obveze.


Nepotizmom je svako djelovanje koje srodnika određene osobe stavlja u povlašten položaj prema drugim osobama koje raspolažu jednakim ili boljim sposobnostima i nije dopušteno.


Članak 6.
Načelo odgovornosti za rečenu i pisanu riječ


Izgovorena i napisana riječ koja prouzroči štetu: uznemiri, povrijedi, stvori neugodu, oteža obavljanja zadataka ili utječe na kvalitetu profesionalnoga ili privatnoga života, nije dopuštena.

Posebnu štetu čini neutemeljena riječ (trač) i djelomično istinite riječi složene u negativnome kontekstu.

Članak 7.
Načelo mirnog suživota u Domu


D
jelatnici Doma svojim ponašanjem ostvaruju dobro i ugodno radno ozračje u Domu.


Svako neprimjereno ponašanje (uznemiravanje) prema drugoj osobi, kojemu je cilj povrijediti njezinu osobnost, nije dopušteno.


Uznemiravanje jest svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, kojim se ponižava, zastrašuje ili vrijeđa druga osoba, osobno dostojanstvo, smanjuje kvaliteta života ometa obavljanje radnih zadataka zbog stvaranja neugodnih i neprijateljskih radnih okolnosti.


Svako je spolno uznemiravanje neprihvatljivo. Spolno uznemiravanje jest ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaski koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvrjedljiva i uznemirujućega materijala te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenu za određeno djelovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta.


Treba izbjegavati situacije koje između radnika mogu dovesti do sukoba interesa
(npr. obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, intimne veze, antagonizmi i sl.)

Članak 8.
Načelo objektivnosti


Djelatnici Doma i korisnici teže objektivnosti, ne dopuštaju da predrasude bilo koje vrste utječu na njihov odnos s drugim osobama.


Ocjenjivanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega djelatnika Doma treba počivati na kriterijima koji su relevantni za obavljane djelatnosti ili profesionalne obveze.Članak 9.

U svim oblicima javnih nastupa u kojima predstavlja Dom, svaki djelatnik treba iznositi stajališta Doma u skladu s propisima, dobivenim ovlastima i stručnim znanjem, odredbama Etičkoga kodeksa te paziti na osobni ugled i ugled Doma.


ETIČKO POVJERENSTVO


Članak 10.


U Domu se osniva etičko povjerenstvo radi ostvarenja Etičkoga kodeksa i razvoja i primjene etičkih standarda


Etičko povjerenstvo donosi mišljenja o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti pojedinačnih ponašanja s načelima i odredbama Etičkog kodeksa.


Članak 11.


Etičko povjerenstvo imenuje ravnatelj na rok od četiri godine.


Etičko povjerenstvo ima tri člana i to 2 iz reda članova Vijeća odgajatelja, a jedan iz reda ostalih djelatnika. Povjerenstvo među sobom bira predsjednika javnim glasanjem.


Ako se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja učenika ili je pitanje od neposredne važnosti za učenike, povjerenstvo se proširuje za dva člana koje Vijeće učenika imenuju iz reda učenika.


Članak 12.


Postupak se pokreće zahtjevom za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa.


Zahtjev za davanjem mišljenja mogu podnijeti ravnatelj Doma, Domski odbor, Vijeće odgajatelja, druga tijela Doma kao i svaki pojedinac.


Zahtjev za davanjem mišljenja mora biti određen i mora točno i precizno opisati sljedeće:

- pitanje načela o kojem je riječ;

- konkretne okolnosti slučaja ponašanja za koje se traži mišljenje o sukladnost s etičkim kodeksom.

Uz zahtjev se mogu podnijeti i relevantne isprave i materijal, kao i navodi o odredbama Etičkoga kodeksa u vezi s kojima se traži mišljenje.


Članak 13.


Nakon primitka zahtjeva predsjednik etičkoga povjerenstva saziva sastanak povjerenstva u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.


Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatna razjašnjenja i obavijesti.


Ako se u zahtjevu traži mišljenje o konkretnome slučaju, povjerenstvo može zatražiti očitovanje i razjašnjenje od zainteresiranih osoba.


Ako podnositelj zahtjeva traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenoga djelatnika Doma, tom radniku mora se omogućiti izjašnjavanje o navodima i iznošenje svojih argumenta.


Etičko povjerenstvo Doma svoje mišljenje daje isključivo na temelju navoda i podataka iz zahtjeva, priloga uz zahtjev i dodatnih razjašnjenja podnositelja zahtjeva i drugih osoba. Povjerenstvo ne provjerava navode iz zahtjeva i očitovanja niti ima istražne ovlasti utvrđivati činjenice po vlastitoj inicijativi. Ako se navodi o činjenicama iz zahtjeva i navodi o činjenicama iz očitovanja razlikuju, a o istinitosti spornih tvrdnji ne može se zaključiti iz materijala koji je podnesen u postupku, povjerenstvo će tu okolnost navesti u svojem mišljenju te se ograničiti na davanje stajališta o načelnome pitanju.


Ako je u zahtjevu zatraženo mišljenje o sukladnosti određenoga ponašanja s izričito navedenim odredbama Etičkoga kodeksa, etičko povjerenstvo dužno je svoje mišljenje dati o sukladnosti s tim odredbama, no povjerenstvo je ovlašteno mišljenje proširiti i na sukladnost ponašanja s drugim načelima i pravilima Etičkoga kodeksa.


Mišljenje se donosi u pisanom obliku, u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako je povjerenstvo zatražilo dodatna razjašnjenja i obavijesti taj se rok računa od njihova primitka, no i tada mišljenje mora biti dano najkasnije u roku 60 dana od dana primitka zahtjeva. Ovi rokovi ne teku za vrijeme godišnjih odmora i drugih razdoblja u kojima u Domu nema aktivnosti.


Mišljenje povjerenstva mora sadržavati sljedeće:


- opis zahtjeva i pitanja o kojima je povjerenstvo raspravljalo,

- navode o načelima i pravilima Etičkog kodeksa koje je u povodu zahtjeva povjerenstvo uzelo u obzir,

- stajalište povjerenstva o tome je li ponašanje opisano u zahtjevu u skladu s Etičkim kodeksom ili ne,

- razloge za mišljenje povjerenstva,

- podatak o tome je li mišljenje doneseno jednoglasno ili ne.


Ako je mišljenjem utvrđeno da određeno ponašanje nije u skladu s načelima i pravilima Etičkoga kodeksa, ono može sadržavati i:

- ocjenu povjerenstva o stupnju nesukladnosti i težini povrede etičkih načela uzrokovane takvim ponašanjem,

- stajalište povjerenstva o načinima na koje se moglo izbjeći nesukladnost ponašanja s Etičkim kodeksom i/ili o mjerama koje bi mogle doprinijeti da do takvih povreda ubuduće ne dolazi.


Ako mišljenje nije dano jednoglasno, članovi povjerenstva koji su imali različito stajalište od većine, ovlašteni su svoja izdvojena mišljenja priložiti uz mišljenje povjerenstva.


Iznimno, ako povjerenstvo zaključi da mu na temelju zahtjeva nije moguće donijeti svoje mišljenje, da nije nadležno za davanje mišljenja ili ako iz bilo kojeg drugog razloga ne može donijeti mišljenje, predsjednik povjerenstva je dužan o tome izvijestiti podnositelja u roku 30 dana, te detaljno navesti razloge za nedonošenje mišljenja.


Članak 14.


Svi djelatnici, korisnici i suradnici upoznati će se s Etičkim kodeksom, obvezom osobnoga djelovanja i očekivanja djelovanja drugih u skladu s njim.

Ravnatelj Doma, ili po njemu ovlaštena osoba, dužna je sve radnike upoznati s odredbama ovoga Etičkoga kodeksa.


Radnici koji se primaju u radni odnos moraju, prije potpisivanja ugovora o radu, biti upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa i potpisom potvrditi da će se istoga pridržavati.Članak 15.


Etički kodeks ističe se na vidljivo mjestu u Domu.

Ovaj Etički kodeks objavljuje se na mrežnoj stranici Doma.

Etički kodeks mora poznavati svaki djelatnik i korisnik Doma.


Članak 16.


Etičko povjerenstvo imenovat će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Etičkoga kodeksa.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Doma.Klasa:003-05/14-01/05                                     Predsjednik domskog odbora:

Ur.br.:2170-56-01-14-01                                   Zlatko Jeličić, prof.                                                                         Ravnateljica:

                                                                         Anđelka Jurašić Mikašinović, prof.